• Hickorygolf - the true soul of golf
Snabba leveranser / Faktura / Kort / Swish

Köpvillkor

Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) .
Momsen räknas till noll (0) kr på alla begagnade varor då dessa går under handel med marginalbeskattade varor. På alla nya varor samt frakt ingår moms på 25%. Momsen som specifieras i order är enligt detta endast på nya produkter och ev frakt.

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Säljföretaget lider ekonomisk skada, polisanmäls utan undantag. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Säljföretagets sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som fingervisning och kan ej garanteras återge exakt utseende, färg och beskaffenhet.

Betalning
Betalning görs via Klarna eller Payson. Säljföretaget reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Ägandesrättförbehåll 
Alla varor förblir Säljföretagets egendom tills dess full betalning erlagts.

Leverans och avbeställning
Leverans sker per post / spedition eller uthämtning i butik. Leverans av beställd tjänst enligt order. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Säljföretagets köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget per e-post eller brev.

Ansvar för fel
Säljföretagets ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Säljföretaget bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Transportskadat gods
Om en vara från Säljföretaget skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören dock senast inom 7 dagar.

Ångerrätt
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Säljföretaget för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten. Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall Säljföretaget kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Säljföretaget, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Säljföretagets kostnader för transport och administration.

Reklamationsvillkor
Det är lämpligt att kunden kontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Säljföretaget på telefon 0734-029434 eller via e-post [email protected] och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen.
Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. Returnummer, som sedan är giltigt i 7 dagar. Vid samtliga fall då en vara returneras till Säljföretaget skall kunden först ha erhållit ett Returnummer. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta Returnummer. Defekta produkter som returernas till Säljföretaget bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 220:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Säljföretaget förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Säljföretagets kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Säljföretaget befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt
Säljföretaget förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Säljföretaget rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Säljföretaget skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt